โรงพยาบาลเอกชัย ตระหนักถึงความจำเป็นของครอบครัวคนไทยในปัจจุบัน ที่เป็นครอบครัวเดี่ยวและเป็นสังคมการทำงานมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงเปิดศูนย์บริการรับดูแลผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องนอนบนเตียงตลอดเวลา ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบริการดูแลเสมือนอยู่บ้านในทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาน รวมถึงกิจวัตรประจำวันต่างๆ อาทิ อาบน้ำ แต่งตัว ป้อนอาหาร เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสันทนาการ เพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย โดยทีมนักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์

Ekachi0033

ราคาค่าห้องพักครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 1. ค่าห้องพัก ค่าบริการโรงพยาบาล ได้แก่ ค่าเสื้อผ้า ค่าซักรีด ค่าทำความสะอาด และบริการต่างๆ ในห้องพัก
 2. ค่าพยาบาล ผู้ช่วยฯ ดูแลให้บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
 3. ค่าอาหาร 3 มื้อ รวมทั้งอาหารสายยาง และอาหารว่าง

อัตราค่าห้องพักเหมาจ่ายนี้ ไม่รวมถึง

 1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ การตรวจทางรังสีวินิจฉัย และห้องปฏิบัติการ
 2. ค่าของใช้ส่วนตัวที่นอกเหนือการให้บริการตามปกติในห้องพัก
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารญาติตามราคาปกติ

อัตราค่าบริการการดูแลผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 ลำดับ  รายการ อัตราค่าบริการห้องพัก
(บาท)

 อัตราค่าบริการ
ทางการแพทย์

รายวัน รายเดือน
1 ห้องพักรวม 5 เตียง 1,500 39,000
2 ห้องพักคู่ 1,900 49,000
3 ห้องพักเดี่ยว 2,500 65,000
4 ค่าแพทย์เยี่ยม สัปดาห์ละครั้ง 500 บาท/ครั้ง
5 ค่าแพทย์ตรวจรักษาเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง 300 บาท/ครั้ง
6 ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพ ประเมินแรกรับ 700 บาท
7 ค่าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 500 บาท/ครั้ง
8 ค่าผู้ช่วยพยาบาลเฝ้าพิเศษ 700 บาท/12 ชั่วโมง
9 ค่าทำกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด ลด 10%
10 ค่าบริการจัดยา 50 บาท/วัน
11 ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 2,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ:
– ค่าห้องพักชำระล่วงหน้า 1 เดือน ส่วนรายการอื่นชำระก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
– กรณีลูกค้าเจ็บป่วยต้อง Admit รับส่วนลดค่ายา 10% ค่าห้อง 30%
– กรณีพักห้องเดี่ยว ขอให้มีญาติหรือผู้ช่วยพยาบาลเฝ้าพิเศษ

ระเบียบการรับดูแลผู้สูงอายุ

ดูแลคุณอบอุ่นเสมือนบ้าน

 1. เป็นผู้ป่วยที่นอนบนเตียงตลอดเวลา
 2. เป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ แพทย์ลงความเห็นว่าไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล สามารถดูแลเองที่บ้านได้
 3. ผู้ป่วยต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. ผู้ป่วยทุกท่านจะต้องผ่านการตรวจร่างกาย และวินิจฉัยจากแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชัย ก่อนเข้ารับบริการ
 5. เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ต้องใช้ยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลเอกชัยหรือตามความเห็นของแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชัย ซึ่งโรงพยาบาลยินดีลดค่าใช้จ่ายดังกล่าว 10%
 6. ญาติต้องไม่นำทรัพย์สินหรือของมีค่าติดตัวผู้ป่วย หากเกิดการสูญหายโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ หากต้องการฝากเงินให้ผู้ป่วย ให้ฝากที่แผนกการเงินเท่านั้น
 7. หากเกิดภาวะฉุกเฉินกับผู้ป่วย ญาติอนุญาตให้ทางโรงพยาบาลทำการรักษาทันที เพื่อเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วย
 8. หากผู้ป่วยทำทรัพย์สินของโรงพยาบาลเสียหาย ญาติจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 9. กรณีที่ผู้ป่วยชำระเงินเป็นรายเดือน แต่นอนที่โรงพยาบาลไม่ครบเดือน ทางโรงพยาบาลคิดอัตราค่าบริการเป็นรายวัน
 10. การเข้าร่วมโครงการพิจารณาตามความเห็นของแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชัย

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย
 2. ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกซเรย์

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 034-417-999 หรือ 1715