วิธีการเก็บน้ำนมแม่ ในสถานที่เก็บต่างๆ

  • วางไว้ในห้อง อุณหภูมิ 16 °C – 29 °C ระยะเวลาเก็บ 3 – 4 ชม.
  • ใส่กระติกน้ำแข็ง อุณหภูมิ 15 °C ระยะเวลาเก็บ 24 ชม.
  • แช่ตู้เย็นช่องปกติ อุณหภูมิ < 4 °C ระยะเวลาเก็บ 72 ชม.
  • แช่ในช่องแช่แข็ง ตู้เย็น 1 ประตู อุณหภูมิไม่คงที่ ระยะเวลาเก็บ 2 สัปดาห์
  • แช่ในช่องแช่แข็ง ตู้เย็น 2 ประตู อุณหภูมิ – 4 °C ระยะเวลาเก็บ 4 – 6 เดือน
  • ช่องแช่แข็งเย็นจัด(ตู้แช่แข็งโดยเฉพาะ) อุณหภูมิ – 19 °C ระยะเวลาเก็บ 6 – 12 เดือน หรือมากกว่านั้น

*ควรเก็บน้ำนมแม่ในภาชนะที่สะอาด มิดชิด พร้อมเขียน เวลา และวันเดือนปี ที่เก็บให้ชัดเจนและเลือกนำน้ำนมที่เก่า มาใช้ก่อนเสมอ

*เมื่อต้องการใช้ในนำออกมาวางไว้ในอุณหภูมิปกติจนคลายความเย็นลง และส่วนที่เหลือจาการรับประทานไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกนมแม่ โทร.(034) 417-999 ต่อ 9221, 9222 สายด่วน 1715