รู้หรือไม่ 5 ปีแรก ของพัฒนาการสมองลูกน้อยคือ 90% ของสมองเมื่อเป็นผู้ใหญ่พบปัญหาและแก้ไขได้ไว เพื่อให้ลูกรักเติบโตได้เต็มศักยภาพ
โดยเฉพาะช่วงวัย แรกเกิด – 5 ปี

เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโต

  • ทั้งทางร่างกาย
  • อารมณ์
  • สังคม
  • สติปัญญา

โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย ตั้งแต่ 9 เดือน – 60 เดือน

ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท

ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น โทร (+66)34-417-999 ต่อ 9125 สายด่วน: 1715