ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น (Child and Teen Development Center)

การเลี้ยงดูบุตรหลาน ไม่เพียงแต่เป็นการให้การดูแลการเจริญเติบโตเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น แต่การส่งเสริมสุขภาพใจให้เข้มแข็ง มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่เหมาะสม และมีความสามารถในการเข้าสังคมได้ ก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของลูกน้อยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าได้รับการเสริมศักยภาพที่เหมาะกับแต่ละช่วงพัฒนาการของลูก จะยิ่งเป็นการดีต่อการดำรงชีวิตในอนาคตเป็นอย่างมาก ซึ่งศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความพร้อมจากสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลพัฒนาการของลูก ครอบคลุมช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีทั้งกรณีที่เป็นเด็กปกติ เพื่อการส่งเริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และ เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการ ด้านการเรียนหรือพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกลุ่มอาการที่ให้บริการได้แก่

1.ปรึกษาการเลี้ยงดูบุตร การกระตุ้นพัฒนาการและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวัย (Child rearing problems and behavioral modification) และภาวะเครียดจากการเลี้ยงดูบุตร (Stress-Related Child reuring problems)

2.กลุ่มปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรม (Neurodevelopment Disorders)

 • สมาธิสั้น (ADHD -Attention Deficit / Hyperactivity Disorder)
 • ภาวะออทิสติก (ASD – Autism Spectrum Disorder)
 • โรคปัญหาการเรียน ด้านการอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ (SLD – Specific Learning Disorders, Written Expression, Reading Disorder and Mathematics Disorder)
 • บกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการล่าช้า (ID – Intellectual Disability)
 • ปัญหาการพูดและการสื่อสาร (Communication Disorders) ได้แก่ การพูดช้า (Delayed Speech), ติดอ่าง (Stuttering) เป็นต้น
 • โรคทิกส์และทูเร็ตต์ (Tics and Tourette’s Disorder)
 • โรคดื้อ ต่อต้าน และโรคเกเร (Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder)

3.กลุ่มอาการวิตกกังวล (Anxiety Disorders)

 • ภาวะกลัว กังวล ย้ำคิดย้ำทำ (GAD – Generalized Anxiety Disorder, OCD – Obsessive Compulsive Disorder)
 • ภาวะกังวลจากการแยกจาก (Separation Anxiety Disorder)
 • ภาวะกังวลจากการพูดกับคนแปลกหน้า (Selective Mutism)
 • แพนิก (Panic Disorder)
 • ภาวะเครียดหลังประสบภัยอันตราย (PTSD – Posttraumatic Stress)
 • ปัญหาการปรับตัวต่อความเครียด (Adjustment Disorders)

4.กลุ่มปัญหาทางจิตใจ และอารมณ์

 • โรคซึมเศร้า (Depressive Disoder)
 • โรคไบโพลาร์ (Bipolar Disoder)
 • โรคจิตเภท (Schizophrenia)
 • ปัญหาการกิน (Feeding and Eating Disoders)
 • ปัญหาการนอน (Sleep – Wake Disoders)
 • ปัญหาการขับถ่าย อุจจาระและปัสสาวะราด (Elimination Disorders)

บริการของศูนย์พัฒนาการเด็ก

บุคลากรเพื่อกรดูแล

 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม (Developmental and Behavioral Pediatrician)
 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatrist)
 • นักจิตวิทยาคลินิก (Psychologist)
 • นักกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapist)
 • นักแก้ไขการพูด (Speech Therapist)
 • นักดนตรีบำบัด (Music Therapist)

ข้อมูลแพทย์ และนักกิจกรรมบำบัด

ติดต่อ : ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น (Child and Teen Development Center)

โทร.034-417-999 ต่อ 9125, 9126 สายด่วน 1715

สามารถชมวิดีโอของศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่นได้ตามรายการ
 • สร้างวินัยอย่างไรให้ลูกมีความสุข https://youtu.be/SKAI9k1OeJw
 • เด็กชอบเป็นที่หนึ่ง จัดการอย่างไรกับเด็ก Perfectionist https://youtu.be/2_J81YyTFyM
 • เด็กชอบร้องกรี๊ด คุยอย่างไรกับเด็กที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ https://youtu.be/81FlNeFyd0k
 • เด็กมีความผิดปกติทางการเรียนรู้ หรือออทิสซึ่ม (Autism) https://youtu.be/_sr0CB8tfEQ
 • มีความหลากหลายทางเพศ หรือ รักเพศเดียวกัน (Gender Creative) https://youtu.be/Wcb-3epNLYA
 • ติดเกม เล่นเกมตลอด ไม่ทานอาหาร ไม่รู้จักเวลา (Gaming Addiction) https://youtu.be/6XIfFhCqmdA
 • การเตรียมความพร้อมลูกก่อนไปโรงเรียนในแต่ละวัย https://youtu.be/J7t6Dd4Ugpc
 • การเตรียมความพร้อมลูกในวัยอนุบาลก่อนไปโรงเรียน https://youtu.be/dl_z-YhgNxs
 • วิธีการสังเกตลูกว่าพฤติกรรมอย่างไร ที่ควรมาปรึกษาแพทย์ https://youtu.be/gcr2p_84twI
 • การเตรียมความพร้อมลูกวัยประถมก่อนไปโรงเรียน https://youtu.be/vFCCDCByjVo
 • การเตรียมความพร้อมลูกวัยมัธยมก่อนไปโรงเรียน https://youtu.be/lALyBTwZTDw