นพ.บดินทร์ วโรดมวนิชกุล
นพ.บดินทร์ วโรดมวนิชกุล
ความชำนาญพิเศษ : ประสาทศัลยศาสตร์
เฉพาะทาง : –

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

– วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : –