นายแพทย์เมษ สุทธิกุลสมบัติ
นายแพทย์เมษ สุทธิกุลสมบัติ
ความชำนาญพิเศษ : โรคระบบทางเดินอาหาร
เฉพาะทาง : อายุรกรรม
แพทย์ : ที่ปรึกษา
การศึกษา
– คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
– สาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ 17.00 – 20.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111