แพทย์หญิงณิชาพร วัฒนพรมงคล
แพทย์หญิงณิชาพร วัฒนพรมงคล
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

– วุฒิบัตร อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ :
วันอังคาร 08.00-16.00 น.
วันพุธ 08.00-17.00 น.
วันพฤหัส 08.00-12.00 น.
วันศุกร์ 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ 08.00-20.00 น.