นายแพทย์รัชพล งามสม
นายแพทย์รัชพล งามสม
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์
เฉพาะทาง :
แพทย์ : ที่ปรึกษา
การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.