ชื่อ : แพทย์หญิงรุ่งระวี มหรรณพกุล
ชื่อ : แพทย์หญิงรุ่งระวี มหรรณพกุล
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : โรคไต

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

– วุฒิบัตรสาขา อาจวิทยา/ สถาบันโรคผิวหนัง