ชื่อ : คุณดวงเดือน สายน้ำปราณ
ชื่อ : คุณดวงเดือน สายน้ำปราณ
ความชำนาญพิเศษ :นักจิตวิทยาคลินิก
เฉพาะทาง : –
การศึกษา :
– ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลาออกตรวจ : นัดหมายล่วงหน้า หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9125, 9126