บริการรถพยาบาล “ รับคุณแม่ตั้งครรภ์ “
สะดวก ปลอดภัย ดูแลเสมือนคนในครอบครัว
ราคา 0 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง
เฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยใน
  • กรุงเทพมหานคร
  • สมุทรสาคร
  • สมุทรสงคราม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม:
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 (+66)34-417-999 ต่อ 142 , 143 สายด่วน: 1715