การผ่าตัด จำนวนวันนอน ราคา
ส่องกล้องใส่บอลลูน (Gastric Balloon) 1 คืน 2 วัน 150,000 บาท