ภาวะซีดและโลหิตจางในเด็ก อาจส่งผลกะทบต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการและ IQ ลดลงได้ ดังนั้นเด็กๆ ควรได้รับการคัดกรองภาวะซีด และโลหิตจาง ตั้งแต่อายุ 9 เดือนขึ้นไป

โปรแกรมตรวจภาวะซีดและโลหิตจางในเด็ก ตรวจคัดกรองภาวะซีดและธาลัสซีเมีย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. (034) 417-999 ต่อ 9221, 9222 สายด่วน 1715