*หมายเหตุ เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งรับสิทธิ์ซื้อ “รายการตรวจเพิ่ม” ในราคาพิเศษจากทางโรงพยาบาล