Note2-3

เสริมจมูกเกาหลีสำเร็จรูป 25,000 บาท
เสริมจมูกอเมริกา 17,000 บาท
เสริมจมูกใช้กระดูกอ่อนรองปลาย (คิดเพิ่ม) 14,500 บาท
ตัดปีกจมูก (เริ่มต้นที่) 14,500 บาท
Rhinoplasty reduction นอนรพ. 1 คืน 2 วัน 110,000บาท

*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า