วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2024

“ผู้ใหญ่” 14 ปี ขึ้นไป ราคารวม 690 บาท

“เด็ก” ต่ำกว่า 14 ปี ขึ้นไป ราคารวม 1,100 บาท

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ. แล้ว
2. กรณีมีการปรึกษาเพิ่มเติมมีค่าบริการเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียด: ผู้ใหญ่
ศูนย์วัคซีน เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
โทร.(034)417-999 ต่อ 122

สอบถามรายละเอียด: เด็ก
ศูนย์เด็กสุขภาพดี เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
โทร.(034)417-999 ต่อ 9211