ดูดไขมัน Body tite Liposuction
แขน 2 ข้าง 55,000 40,000
รักแร้ 2 ข้าง 55,000 40,000
ท้องบน 55,000 40,000
ท้องล่าง 55,000 40,000
เอว ข้างละ 55,000 40,000
ขาด้านนอก 2 ข้าง 65,000 50,000
ขาด้านใน 2 ข้าง 65,000 50,000
น่อง 2 ข้าง 65,000 50,000

หมายเหตุ : กรณี เลือกดูดไขมันเพียง 1 ส่วน ราคาดังกล่าวไม่ดมยาและไม่นอนโรงพยาบาล
: กรณีเลือกดูดไขมัน 2 ส่วนขึ้นไป ราคารวมดมยา และนอนพักโรงพยาบาล 1 คืน
: หากต้องการดมยา คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10,000 บาท รวมนอนโรงพยาบาล 1 คืน