จำนวนคนที่ต้องการตรวจ
    วันเวลาที่ต้องการตรวจ
    ถึงวันที่
    ไฟล์แนบรายละเอียดตรวจสุขภาพ(ถ้ามี)