นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย และนายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้รับโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ ซึ่งจัดขึ้นในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2016 เป็นรางวัลด้านการดูแลและเอาใจใส่ในการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากการสำรวจความพึงพอใจ เรื่องการให้ความดูแลและเอาใจใส่ในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)ประจำปี 255916819177_1839564046324260_304596072694007049_o