อีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของเสียงดนตรี ที่แสนพิเศษ Music Therapy IC THERAPY “ดนตรีบำบัด”

ช่วยกระตุ้นทักษะทางด้านสติปัญญา ความคิด ความจำ และเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ เหมาะกับทุกช่วงอายุ

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 2-18 ปี ที่มีปัญหาดังต่อไปนี้

  • กลุ่มออทิสซึ่ม
  • กลุ่มสมาธิสั้น
  • กลุ่มพัฒนาการล่าช้า
  • กลุ่มดาวซินโดรม
  • กลุ่มสมองพิการ
  • กลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม
  • กลุ่มเด็กที่มีความวิตกกังวลเครียด หรือหวาดกลัว
  • กลุ่มเด็กทั่วไปที่ต้องการรับการส่งเสริมเป็นพิเศษ

ให้เสียงดนตรีก้องกังวานในหัวใจ 1 ครั้ง ราคา 2,200 บาท

ทั้งนี้นักดนตรีบำบัดจะเป็นผู้ประเมิน และวางแผนกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
(+66)34-417-999 ต่อ 9125
สายด่วน: 1715