การตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ NIFTY (นิฟตี้)

  • ตรวจหาโครโมโซมคู่ที่ 13, 18, 21 (ดาวน์ซินโดรม)
  • ตรวจความผิดปกติด้านจำนวนของโครโมโซม 1-23
  • ตรวจความผิดปกติด้านจำนวนของโครโมโซมเพศ (XO, XXX, XXY, XYY)
  • ประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมกว่า 99%
  • สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ ขึ้นไป
  • ทราบผลหลังการเจาะเลือด ภายใน 15 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ศูนย์สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก โทร.(034) 417-999
ต่อ 158, 221, 222 สายด่วน 1715