• กระบวนกระตุ้นไข่ และใส่ตัวอ่อน (ใส่ตัวอ่อนรอบสด)
  • กระบวนการกระตุ้นไข่ (Trgger injection)
  • ยากระตุ้นไข่ 2,500 IU
  • ยาป้องกันไข่ตกและยากระตุ้นให้ไข่ตก
  • กระบวนการเก็บไข่ และทำอิ๊กซี่ (Ovum pick up ; OPU & ICSI)
  • การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการ
  • กระบวนการใส่ตัวอ่อน (Embryo Transfer)
  • ค่ายาหลังใส่ตัวอ่อน

หมายเหตุ : ราคา Package IVF รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โทร 1715 ต่อ 158, 221, 222