ข้อมูลทั่วไป

  สิทธิรักษาพยาบาล

  อื่นๆโปรดระบุ

  คำนำหน้าชื่อ

  ชื่อ(name)*

  นามสกุล(lastname)*

  เบอร์โทรศัพท์*(Tel)

  เลขที่เอกสารยืนยันตัวตน (ID CARD)

  ประเภทของบัตร(Card type)

  วัน เดือน ปี เกิด*

  (วว/ดด/ปปปป)ค.ศ.

  อายุ

  (*โปรดเลือกวันที่) :

  อีเมล:

  ที่อยู่ปัจจุบัน*

  ----------------------------

  ศาสนา

   

  สถานภาพ

  อาชีพ
  อื่นๆโปรดระบุ
  อาการ
  ------------------------------------------

  ผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

  ชื่อ-สกุล*

  เบอร์โทรศัพท์

  ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย

  หมายเหตุ : กรุณาบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เพื่อโรงพยาบาลสามารถแจ้งผลการตรวจ/นัดหมาย/เลื่อนนัด ให้กับท่านได้
  เวลานัดหมายที่ท่านเลือกไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  แนบเอกสารทางการแพทย์
  เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มนี้แล้วแสดงว่า คุณยอมรับข้อมูลทั้งหมดว่าเป็นความจริงและคุณกรอกครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว