โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ได้จัดทำสัญญาจ้างบริการให้การรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน ดังนี้
1.กรณีพนักงาน, ครอบครัวพนักงาน และพนักงานที่ลาออกเหตุสุขภาพไม่ดีของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย รับส่วนลดสำหรับค่าห้อง, ค่ายา และเวชภัณฑ์ 10%
2.กรณีผู้ป่วยใน พนักงานที่มีหนังสือส่งตัวหรือแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน ได้สิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
3.ในกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับกลุ่มธุรกิจ SCG Paper พนักงานที่มีหนังสือส่งตัว หรือแสดงบัตรประจำตัวพนักงาน ได้สิทธิ์ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

scg