fbpx

Shop

 • Sale!

  We love Dad Healthcare 1

  5,010.00฿ 2,690.00฿
  We Love Dad x2 ลูกจูงมือพ่อ...มาตรวจสุขภาพ BUY 1 แพ็คเกจที่ 1 โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care +1 มูลค่า 2,690 บาท Get Free โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 1,590 บาท พิเศษสุด...รับฟรี ไอศกรีม Haagen-Dazs *จนกว่าสินค้าจะหมด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 โทร.(034) 417-999 สายด่วน 1715  
 • Sale!

  We love Dad Healthcare 2

  11,715.00฿ 5,690.00฿
  We Love Dad x2 ลูกจูงมือพ่อ...มาตรวจสุขภาพ BUY 1 แพ็คเกจที่ 2 โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care +2 มูลค่า 5,690 บาท Get Free โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 1,590 บาท  พิเศษสุด...รับฟรี ไอศกรีม Haagen-Dazs *จนกว่าสินค้าจะหมด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 โทร.(034) 417-999 สายด่วน 1715  
 • Sale!

  We love Dad Healthcare 3 (FeMale)

  33,595.00฿ 16,900.00฿
  We Love Dad x2 ลูกจูงมือพ่อ...มาตรวจสุขภาพ BUY 1 แพ็คเกจที่ 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care +3 มูลค่า 16,900 บาท (โปรแกรมสำหรับคุณผู้หญิง) Get Free โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care +1 มูลค่า 2,690 บาท พิเศษสุด...รับฟรี ไอศกรีม Haagen-Dazs *จนกว่าสินค้าจะหมด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 โทร.(034) 417-999 สายด่วน 1715  
 • Sale!

  We love Dad Healthcare 3 (Male)

  29,715.00฿ 14,900.00฿
  We Love Dad x2 ลูกจูงมือพ่อ...มาตรวจสุขภาพ BUY 1 แพ็คเกจที่ 3 โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care +3 มูลค่า 14,900 บาท (โปรแกรมสำหรับคุณผู้ชาย) Get Free โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Care +1 มูลค่า 2,690 บาท พิเศษสุด...รับฟรี ไอศกรีม Haagen-Dazs *จนกว่าสินค้าจะหมด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 โทร.(034) 417-999 สายด่วน 1715  
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (HPV 9 สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) 3 เข็ม สำหรับ อายุ 15 ปี ขึ้นไป ราคา 18,500 บาท *ราคาดังกล่าวไม่รมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ (HPV 9 สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) 2 เข็ม สำหรับ อายุ 9 - 14 ปี ราคา 12,500 บาท *ราคาดังกล่าวไม่รมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
Go to Top