บริษัท ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน (บาท) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.บจก.เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล EKI ศูนย์ผู้มีบตรยาก 85,797,755 17,159,551 5 11,460,000 66.78
2.บจก.เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม ¹ EKN ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ โรงพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับผู้สูงอายุ 60,000,000 12,000,000 5 11,999,996 99.99

หมายเหตุ 1) คาดว่าจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด จำนวน 50.00 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 110.00 ล้านบาท ภายในปี 2564