บริษัท ชื่อย่อ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน (บาท) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท) จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1.บจก.เอกชัย อินเตอร์เนชั่นแนล EKI ศูนย์ผู้มีบตรยาก 85,797,755 17,159,551 5 11,460,000 66.78
2.บจก.เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม EKN ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ โรงพยาบาลเฉพาะทาง สำหรับผู้สูงอายุ 160,000,000 32,000,000 5 21,999,996 99.99