โรงพยาบาลเอกชัยให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรังตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐานของสมาคมโรคไตเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีเตียงรองรับถึง 14 เตียงและมีแพทย์เฉพาะด้านที่พร้อมให้การดูแลผู้เข้ารับบริการอย่างทั่วถึง และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่ได้รับการรองรับมาตรฐานจากสภาการพยาบาล และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ระบบการฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมยังได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ

การบริการ

 1. ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 2. ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน
 3. ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกสิทธ์การรักษา
 • ราชการ
 • ประกันสังคม
 • สปสช. กองทุนสุขภาพถ้วนหน้า

ห้องตรวจ และเครื่องมือทางการแพทย์

 1. เครื่องไตเทียม จำนวน 16 เครื่อง (เครื่อง Online 2 เครื่อง, เครื่องไตเทียมธรรมดา 14 เครื่อง)
 2. ระบบการฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตราฐานสากลของ The Association of Advancement of Medical Instrumentation(AAMI)
 3. ระบบควบคุมการติดเชื้อ และการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานสากล
 4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรณีไฟฟ้าดับ
 5. พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลไตเทียม ผ่านการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจากสถาบันที่ได้รับการรองรับมาตรฐานจากสภาการพยาบาล และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และอยู่ภายใต้การควบคุม ของอายุรแพทย์โรคไต

โปรแกรมตรวจสุขภาพทุก 3 เดือนสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 • Check up ทุก 3 เดือน 10 รายการ CBC, BUN, Creatinin, Sodium, Potassium, Chloride, Co2, Ca, Phosphate, Albuminโปรแกรมตรวจสุขภาพทุก 3 เดือนสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • Check up ทุก 3 เดือน 12 รายการ  FBS, Uric acid, Cholesterol, TG, HDL, LDL, SGOT, SGPT, Alkaline Phos., Serum Iron, TIBC, Ferritin

โปรแกรมตรวจสุขภาพทุก3 เดือนสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 • Check up ทุก 6 เดือน 5 รายการ  PTH, HbsAg, Anti Hbs, Anti Hcv, Anti HIV

โปรแกรมตรวจสุขภาพทุก 1 ปีสำหรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

 • Check up 1 ปี 2 รายการ  CXR, EKG

ทีมแพทย์ไตเทียม>>คลิ๊ก<<

เวลาทำการ
วันจันทร์ – เสาร์ เปิดให้บริการ 05.00 น.- 19.30 น. (3รอบ)
(หมายเหตุ: กรณีฉุกเฉิน มีพยาบาลไตเทียม ให้บริการ 24 ชั่วโมง)
โทรศัพท์ 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 301, 302