การเดินสำรวจโรงงานทางอาชีวอนามัย เป็นการเดินสำรวจโรงงาน เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลมาใช้ในการดูแลสุขภาพคนทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การเดินสำรวจนั้น เกิดประโยชน์กับทั้งฝ่ายนายจ้างและตัวคนทำงาน การเดินสำรวจโรงงานนั้น เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะใช้ในการเก็บข้อมูลการสัมผัสสิ่งคุกคามของคนทำงานภายในโรงงานนั้น เนื่องจากแพทย์ได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์การทำงานจริง ซึ่งจะทำให้เข้าใจเหตุการณ์ได้มากกว่าทราบข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนทำงานหรือนายจ้าง

วัตถุประสงค์ของการเดินสำรวจโรงงานโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

 1. เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคามในแผนกต่างๆ ของโรงงาน หรือกรณีที่โรงงานพึ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆ การเดินสำรวจดูความเสี่ยงต่อการสัมผัสสิ่งคุกคามในทุกแผนก และเก็บข้อมูลไว้เพื่อดำเนินการต่อไป
 2. เพื่อวางแผนการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจก่อนเข้าทำงาน ก่อนกลับเข้าทำงาน ให้กับคนทำงาน เมื่อค้นหาสิ่งคุกคามและประเมินความเสี่ยงในแต่ละแผนกแล้ว แพทย์จะนำข้อมูลความเสี่ยงนั้น มาพิจารณาวางแผนการตรวจสุขภาพให้กับคนทำงานแต่ละแผนกอย่างตรงกับความเสี่ยงที่คนทำงานแต่ละแผนกได้รับ
 3. เพื่อประเมินคุณภาพ ในกรณีที่มีการจัดทำมาตรฐานคุณภาพของโรงงาน ในกรณีจะจัดตั้งโรงงานใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาต
 4. เมื่อโรงงานเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หรือเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งก็จะทำให้ความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนทำงานเปลี่ยนไปด้วย
 5. เพื่อประเมินการกลับเข้าทำงานของคนทำงานที่เจ็บป่วย เมื่อคนทำงานเจ็บป่วยหนักถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ และฟื้นฟูจนกลับเข้ามาทำงานได้ แพทย์จะไปประเมินที่หน้างานด้วยว่าคนทำงานนั้นจะกลับไปทำงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
 6. เพื่อตรวจสอบ เมื่อเกิดกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือเกิดการร้องเรียนในเรื่องการดูแลสุขภาพของลูกจ้างไปที่กระทรวงแรงงาน แพทย์อาจจะประเมินดูจุดเสี่ยงที่เป็นปัญหานั้น

ขั้นตอนการเดินสำรวจโรงงาน

ขั้นตอนในการเดินสำรวจโรงงานนั้น โดยทั่วไปจะเป็นดังนี้

  • ติดต่อแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นัดหมายวันเวลาและวัตถุประสงค์ของการเดินสำรวจ
  • การเดินสำรวจโดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งวัน ถ้าโรงงานเล็กอาจจะใช้เวลาน้อยกว่านั้นคือประมาณครึ่งวัน แต่ถ้าโรงงานขนาดใหญ่มากจะใช้เวลาหลายวัน หากเวลาน้อยเกินไปจะทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลมาประเมินได้อย่างถูกต้อง
  • โรงงานเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้า เช่น รายการสารเคมีที่ใช้ ผลการตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสุขภาพเมื่อปีก่อนๆ แพทย์จะแนะนำตัว แนะนำทีมงาน และบอกวัตถุประสงค์ในการเดินสำรวจให้ทางผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงงานทราบ
  • เมื่อทำความรู้จัก และเก็บข้อมูลในเบื้องต้นเสร็จแล้ว จึงเริ่มดำเนินการเดินสำรวจโรงงาน
  • หลังจากเดินสำรวจเสร็จ จะมีการประชุมสรุป อีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ทางโรงงานได้ซักถามสิ่งที่สงสัย เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ข้อมูล และนัดหมายการดำเนินการอย่างอื่นต่อไป
  • เขียนรายงาน เพื่อให้โรงงานได้เก็บไว้เป็นหลักฐานการเดินสำรวจในทุกๆ ครั้ง การเขียนเป็นรายงานสรุปจะทำให้โรงงานสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดูแลสุขภาพของคนทำงานให้ดีขึ้นได้

สิ่งที่ต้องประเมิน

 • สภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปของโรงงาน (general environment) การรักษาความสะอาด การบำรุงรักษาสถานที่ (housekeeping) การจัดวางผังโรงงาน (layout)
 • การดูแลด้านความปลอดภัย (safety environment)
 • การสัมผัสสิ่งคุกคาม (hazard) ของคนทำงานแต่ละแผนก
 • การดูแลด้านสวัสดิการ (welfare) และสุขอนามัยทั่วไป (general hygiene)
 • การจัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment; PPE)
 • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (environmental management) มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด มีการควบคุมสารพิษที่ปล่อยออกสู่อากาศ (air emission)

โรงงานสามารถนำรายงานที่เขียนโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์นี้ ไปทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพของคนทำงานในโรงงานได้ต่อ หากจะนำไปประกอบการจัดทำมาตรฐานคุณภาพบางอย่าง เช่น ISO 14001 หรือ OSHAS 18001 หรือให้ลูกค้า (customer) หรือผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ทั้งในประเทศและต่างประเทศตรวจสอบก็สามารถทำได้ การเขียนรายงานจึงเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่เป็นสิ่งสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากกับทางโรงงาน แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จึงควรจะเขียนทุกครั้งที่ได้ไปสำรวจโรงงานถ้าสามารถทำได้ และหากบริษัทนั้นเป็นบริษัทข้ามชาติ การเขียนรายงานหรือสรุปรายงานเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็จะยิ่งมีประโยชน์ต่อการที่ทางโรงงานจะนำไปใช้สื่อสารกับบริษัทแม่

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนการสำรวจโรงงาน

 • ข้อมูลติดต่อโรงงาน
 • รายละเอียดกระบวนการผลิต , แผนกต่างๆ
 • ข้อมูลสารเคมีที่ใช้ , สารเคมีหลัก , สารที่ใช้บ่อย , สารส่วนประกอบ , สารที่คนงานสัมผัสโดยตรง
 • ข้อมูลผลตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม (EIA)
 • ข้อมูลการตรวจสุขภาพพนักงานปีก่อนๆ
 • ประวัติการลาป่วยของพนักงาน
 • สวัสดิการของพนักงาน
 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคนทำงาน เช่น การทำงานเป็นกะ การสลับกะ จำนวนคนทำงาน จำนวนวันหยุด เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เช่น ป้ายเตือนต่างๆ ทางหนีไฟ เป็นต้น