เพราะโลกในทุกวันนี้มีสิ่งที่น่ากลัวและน่าวิตกกังวล มากมาย แต่เมื่อลูกมีปัญหาจะสามารถกลับมาในอ้อมอกที่อบอุ่นและปลอดภัยของพ่อแม่ได้ เสมอ คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก ลูกจะเรียนรู้จากการเฝ้ามองดูพฤติกรรมของเรา

เราจึงควรมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูก ดังนี้

1. สำแดงความรักและความเห็นอกเห็นใจ
2. ควบคุมอารมณ์โกรธ
3. พยายามทำงานเป็นทีม ที่มีความสามัคคี อย่าให้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียว
4. รักษาจิตใจให้สงบ
5.มีความหวังสำหรับวันพรุ่งนี้
6. กล้าที่จะแสดงถึงความรู้สึกของตัวเองออกมาโดยไม่ก้าวร้าว
7.มีความกล้า
8.มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริง17592002_m

หากต้องการสอนลูกให้มีความสงบภายในเราต้องให้ลูกมี สัมผัสความรู้สึกปลอดภัย และรู้ว่าเรารักเขาอยู่เสมอ ลูกต้องการอยู่กับครอบครัวที่ใกล้ชิดกับเขาและใช้เวลาร่วมกัน เพราะนั่นจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะทำให้ลูกมีอนาคตที่มั่นคง และมีความรู้สึกปลอดภัยภายใน

วิธีที่จะทำให้ลูกมีความรู้สึกนั้นมีข้อแนะนำ ดังนี้

1. คุณพ่อคุณแม่ต้องมีความสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบให้เกียรติซึ่งกันและกัน และพึ่งพาตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับการเป็นผู้ปกครองของเด็กเล็กเพราะว่าเด็กจะซึมซับสิ่งเหล่า นี้เข้าไปข้างในและมีความรู้สึกไว้วางใจต่อผู้คนอื่นและคนที่อยู่รอบ ๆ ตัว

2. ให้กำลังใจและจัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้ทดลองสำรวจและค้นพบด้วยตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กๆกล้าทดลอง เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้ดีจากการสำรวจและได้เล่นทดลอง อีกทั้งเด็ก ๆ จะเรียนรู้ในการแก้ปัญหา และได้เรียนรู้การปฎิบัติจริงอย่างเป็นขั้นตอน

ให้การสนับสนุนทางด้านสังคม

1. ทักษะทางด้านสังคมเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองต้องช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการสร้างทักษะทางด้านสังคมโดยสอนให้เด็กๆรู้จักการยอมรับผู้อื่นไม่ ใช่การคอยซุบซิบนินทา หรือทำกิริยามารยาทที่ไม่ดีดูถูกผู้อื่นเพราะนั่นจะทำให้เด็กเข้าสังคมไม่ ได้

2. จัดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเล่นร่วมกับพี่น้องและเพื่อนคนอื่น การเล่นกับเด็กอื่น ๆ 1 ครั้งต่อสัปดาห์จะมีโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และปรับตัวทางด้านอารมณ์และฝึกทักษะทางด้านภาษาอีกด้วย อีกทั้งเด็กจะได้เรียนรู้การแบ่งปัน การร่วมมือกันทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เด็กๆที่อายุประมาณ 9 ขวบ หลายคนประสบความสำเร็จจากการมีเพื่อนที่สนิท จากการสร้างแบบของความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ถึงการไวต่อความรู้สึกของคนอื่น และเป็นคนมีความอ่อนโยน

สร้างความเชื่อมั่นและรู้จักพึ่งพาตัวเอง

1. ให้กำลังใจและรู้จักพึ่งพากับลูก สอนให้ลูกเรียนรู้สัมผัสแห่งการพึ่งพาตนเอง เช่น รู้จักแต่งตัว แปรงฟัน หากไม่ได้ฝึกทักษะนี้เด็กจะขาดความเชื่อมั่นและรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้

2. สร้างให้ลูกรู้จักคุณค่าในตนเอง ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ลูก ดังนั้น ผู้ปกครองควรจะทำให้ลูกรู้ว่าลูกเป็นสิ่งที่หวงแหนของพ่อแม่ เพราะนั่นจะเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองให้กับลูก

ช่วยลดความเครียดให้กับลูก

1. เด็กแต่ละวัยมีความเครียด คุณพ่อคุณแม่อย่าคิดว่าเด็ก ๆ ไม่มีความเครียดเพียงแต่มีความเครียดในเรื่องที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ดังนั้น ในฐานะผู้ปกครองเราไม่ควรเพิ่มความเครียดให้กับลูกแต่สอนให้ลูกรู้จักการ ผ่อนคลายและวิธีกำจัดความกลัวซึ่งทำให้เกิดความเครียดออกไปจากเด็ก โดยให้เหตุผลและคุยกับลูกด้วยเหตุผลและอย่าหลอกหรือทำให้ลูกกลัวโดยไม่มี สาเหตุ

2. เอาใจใส่ลูก ผู้ปกครองสามารถสมัครเป็นผู้ปกครองอาสาเพื่อช่วยกิจกรรมในโรงเรียนซึ่งเป็น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนและกับคุณพ่อคุณ แม่ ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจในชีวิตของลูกที่โรงเรียน

สอนให้ลูกมีจิตเมตตา

การมีจิตเมตตาและการเห็นอกเห็นใจเป็นคุณสมบัติที่ สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างพลังภายในตัวเด็ก โดยเด็กจะเรียนรู้และจดจำถึงความรู้สึกของคนอื่นและชื่นชมในความรู้สึกนั้น สอนให้ลูกรู้จักเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของคนอื่น สอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันต่อผู้อื่น โดย

1. ให้ลูกฝึกทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นต่าง ๆ เช่น ไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง

2. ให้ลูกรู้จักการแบ่งปัน ให้ลูกรู้จักช่วยเหลือทำงานบ้าน ช่วยเหลือดูแลน้อง ดูแลสัตว์เลี้ยงในบ้าน ให้ลูกมีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปัน เพราะการแบ่งปันเป็นพลังพิเศษที่จะได้รู้ว่าการช่วยเหลือคนอื่นนั้นเป็นการ ทำให้ลูกมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเอง

สอนให้ลูกรู้จักการควบคุมตัวเอง

1. สร้างเสรีภาพที่มีขอบเขตให้กับลูกเพื่อลูกจะเรียนรู้จากการมีเหตุผลรู้จักเลือกตัดสินใจรู้จักกฎระเบียบต่าง ๆ

2. ใช้เทคนิคการลงวินัยอย่างมีเหตุผล

3. สอนให้ลูกรู้จักการควบคุมตัวเองให้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการทำร้ายร่างกายเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ครอบครัวที่มีความอบอุ่นภายในจะช่วยให้ลูกสัมผัสได้ ถึงความอบอุ่นนั้น และความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยพื้นฐานของครอบครัว และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำให้ลูกปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่าย และจะมีการตัดสินใจที่ฉลาด ลูกจะมีอนาคตที่ดีถ้าลูกมีพลังแห่งความสงบภายในอยู่เป็นกำลังใจให้ทุกครอบ ครัวเสมอ

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/