การรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ผู้ป่วยต้องเข้ามารับการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นหรือไม่ แนวทางการดูแลรักษาเป็นเช่นไร? และทำไมคูนจึงให้ความสำคัญกับครอบครัวผู้ดูแลเช่นเดียวกับผู้ป่วย?

ปัจจุบันความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care ได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคไตวายระยะสุดท้าย โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคตับแข็งระยะท้าย เป็นต้น ซึ่งถูกวินิจฉัยว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้ว โรงพยาบาลคูน โรงพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญและให้บริการรักษาแบบประคับประคอง มี 4 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการรักษาแบบ Palliative Care เพื่อสร้างความเข้าใจและการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวที่ถูกต้อง ดังนี้

  • Palliative Care สามารถเริ่มรักษาและดูแลควบคู่ไปกับการรักษาหลักที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ได้ โดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือมองว่าจะต้องเลือกยุติการรักษาแบบใดแบบหนึ่งก่อน เช่น ยุติการรักษาหลัก เพื่อเปลี่ยนมาดูแลแบบ Palliative Care เป็นต้น ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่ายิ่งเริ่มเข้าสู่การดูแลรักษาแบบประคับประคองได้เร็ว จะทำให้เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยได้มากขึ้น
  • Palliative Care มุ่งเน้นการดูแลรักษาและจัดการกับความไม่สุขสบายทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วยเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยให้มากที่สุด
  • Palliative Care ยังให้ความสำคัญกับครอบครัวและผู้ที่ดูแลด้วยเช่นกัน เพราะถ้าครอบครัวหรือผู้ที่ดูแลมีคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดีก็จะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นผ่านกิจกรรมที่สร้างการผ่อนคลาย ลดความเครียดให้กับผู้ดูแล
  • Palliative Care เป็นการดูแลที่เน้นให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ผู้ป่วยต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยาวนานมากขึ้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ดังนั้นการดูแลรักษาแบบประคับประคองของโรงพยาบาลคูน จึงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลอย่างเข้มข้น เพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของผู้ป่วยและครอบครัวที่ดูแลผ่านกิจกรรมการบำบัดทางด้านจิตใจต่างๆ เช่น Aroma Therapy, Music Therapy, Natural Therapy ควบคู่ไปกับการรักษาทางด้านร่างกาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยให้มากที่สุด

ปรึกษาและขอคำแนะนำการดูแลรักษาด้าน Palliative Care กับโรงพยาบาลคูน ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-405-3899