ตรวจวัดระดับภูมิหลังฉีด วัคซีน COVID-19

1.Quanmtitative IgG
Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac EKISA (IgG) เป็นการตรวจภูมิคุ้มกันเชิงปริมาณ โดยตรวจความสามารถในการป้องกันความรุนแรงของอาการเมื่อติดเชื้อ โดยค่าการรายงานผลอ้างอิงตามหน่วย การรายงานสากลที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) รายงานผลในหน่วย BAU/ml (BAU=Binding Antibody Units)

2.NeuTralizing Antibody
SARS-Cov-2 NeutraLISA ตรวจภูมิคุ้มกัน โดยตรจความสามารถในการยับยั้งเชื้อเข้าสู่เซลล์และการเพิ่มจำนวนของไวรัสส ด้วยหลักการ Surrogate virus Neutralzing test (sVNT) ซึ่งเป็นหลักการ Block binding ELISA ค่าการรายงานผล รายงานในหน่วย % Inhibition

สอบถามเพิ่มเติมโรงพยาบาลเอกชัย โทร.1715 ต่อ 110,111