นพ.จักรชัย บุณยวณิชย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรม เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด แพทย์ : ที่ปรึกษา [...]