ชื่อ : แพทย์หญิงเกศรา นันทาภิรมย์พร
ชื่อ : แพทย์หญิงเกศรา นันทาภิรมย์พร
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญี
เฉพาะทาง : –
แพทย์ : ที่ปรึกษา
การศึกษา :
– คณะแพทยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : –