แพทย์หญิงสุกานดา เจนจรัตน์
แพทย์หญิงสุกานดา เจนจรัตน์
ความชำนาญพิเศษ :

เฉพาะทาง : วิสัญญี

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

– วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : –