ชื่อ : นายแพทย์ธนสาร แสงแก้ว
ชื่อ : นายแพทย์ธนสาร แสงแก้ว
ความชำนาญพิเศษ :วิสัญญี
เฉพาะทาง : –
แพทย์ : ปรึกษา
การศึกษา :
– มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– วุฒิบัตร สาขาวิสัญญีวิทยา / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เวลาออกตรวจ : –