ชื่อ : นายแพทย์วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์
ชื่อ : นายแพทย์วีรวัฒน์ วิภาตวิทย์
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช

เฉพาะทาง : วัยทองชาย-หญิง, ผู้มีบุตรยาก

แพทย์ :ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การศึกษาหลังปริญญา :

– การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและผ่าตัด จาก International Federation of Gynecologic Endoscopists The American Association of Gynecologic Laparoscopists, ประเทศสหรัฐอเมริกา

– การดูแลภาวะหมดระดูของหญิงและภาวการณ์เจริญพันธุ์เสื่อมของชาย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– ภาวการณ์มีบุตรยาก (เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์), ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :

– ภาวะมีบุตรยาก

– การผ่าตัดส่องกล้อง

– ภาวะหมดระดูของหญิงและภาวการณ์เจริญพันธุ์เสื่อมของชาย

เวลาออกตรวจ : –

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 158

Schedule an Appointment with Dr. Verawat Wipatavit