27908198_134869843993831_8952120835106998252_o             สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 27 กุมภาพันธ์ 2561)——-นายอำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) EKH เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอกชัย อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด(“EKI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน เป็นจำนวนรวม 1,200,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน ในมูลค่ารวม 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือครองหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 3,420,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57 ของจำนวนหุ้นทัง้ หมด เป็น 4,620,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ77 ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดของบริษัทดังกล่าว โดยปจั จุบัน EKI มีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และมีหุ้นจดทะเบียนทัง้ หมด 600,000 หุ้น (หกแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาทถ้วน) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะเข้าทำรายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561
สำหรับหุ้นสามัญของ EKI จากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ได้แก่ Mr.Hong Yantangในสัดส่วน 15% และ นายชาตรี แสงหิรัญวัฒนา ในสัดส่วน 5% รวมเป็นสัดส่วนที่เข้าซื้อทัง้ หมดร้อยละ 20% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนทัง้ หมดของ EKI ในมูลค่ารวม 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มา โดยคำนวณขนาดรายการได้มาตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการคำนวณในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 เท่ากับร้อยละ 0.67 ของทรัพย์รวของบริษัทตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งจัดเป็นรายการตามวิธีคำนวณขนาดรายการโดยใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ทัง้ นี้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินใดๆ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น EKI จากผู้ถือหุ้นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือครองหุ้นที่มากขึ้นในสัดส่วน 77% โดยบริษัทดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดศูนย์ผู้มีบุตรยาก สำหรับรองรับผู้ต้องการใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สำหรับ แหล่งเงินทุนที่ใช้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ที่มา: หุ้นอินไซด์

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561