ดนตรีบำบัดคืออะไร?
ดนตรีบำบัด เป็นการใช้กิจกรรมดนตรีไม่ว่าจะเป็น การร้องเพลง เล่นเครื่องดนตรี วิเคราะห์เนื้อเพลง เต้นประกอบเพลง และกิจกรรมดนตรีอื่น ๆ อีกมากมาย มาส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านการสื่อสาร และด้านสติปัญญา ดนตรีบำบัดไม่ใช่การเรียนการสอนดนตรี ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องมีทักษะดนตรีมาก่อน ดังนั้นดนตรีบำบัดจึงเหมาะกับคนทุกช่วงอายุ อาการ และระดับความสามารถ โดยนักดนตรีบำบัดที่จบด้านดนตรีบำบัดโดยตรงจะเป็นผู้ประเมิน และวางแผนกิจกรรมดนตรีบำบัดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล

ดนตรีบำบัดสำหรับเด็ก?
นักดนตรีบำบัดจะทำการประเมิน และเลือกใช้ดนตรี หรือกิจกรรมดนตรีที่เหมาะสมที่สุดกับเด็ก โดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งประโยชน์ของดนตรีที่มีต่อเด็ก ๆ ได้แก่
o ดนตรีจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวัยของเด็ก
o ดนตรีช่วยสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการเข้ารับการบำบัดด้วยความสนุกสนาน
o ดนตรีให้ความรู้สึกปลอดภัยในการเข้ารับบริการ
o ดนตรีบำบัดช่วยกระตุ้นทักษะทางด้านสติปัญญา ความคิด และความจำ
o ดนตรีบำบัดช่วยให้เด็ก ๆ จัดการกับความเครียด และความกังวลที่เกิดขึ้นได้
o ดนตรีบำบัดช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีการแสดงออก มีการสื่อสาร และการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดี

เด็กกลุ่มใดบ้างที่เหมาะรับบริการดนตรีบำบัดที่โรงพยาบาลเอกชัย?
เด็ก ๆ ที่เหมาะสมจะเข้ารับบริการดนตรีบำบัดจะอยู่ในช่วงอายุ 4 – 18 ปี และถูกจัดอยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้
o กลุ่มออทิสซึ่ม
o กลุ่มสมาธิสั้น
o กลุ่มพัฒนาการล่าช้า
o กลุ่มดาวน์ซินโดรม
o กลุ่มสมองพิการ
o กลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม
o กลุ่มเด็กที่มีความวิตกกังวล เครียด หรือหวาดกลัว
o กลุ่มเด็กทั่วไปที่ต้องการได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ

เมื่อใดที่เราไม่ควรใช้ดนตรีบำบัด?
o เมื่อผู้รับบริการไม่ชอบดนตรี หรือไม่ตอบสนองต่อดนตรี
o เมื่อผู้รับบริการไม่พร้อมรับบริการ อ่อนแอ เหนื่อยล้ามาก และต้องการการพักผ่อน
o เมื่อผู้รับบริการไม่สามารถอดทนต่อการกระตุ้นทางเสียงได้

———————————————————————————

ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลกับทางโรงพยาบาลเอกชัย
Line: https://line.me/R/ti/p/%40bch6521a
ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
โทร. (+66) 34-417-999 ต่อ 9125, 9126
สายด่วน: 1715
99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
.
www.ekachaihospital.com
IG: ekachaihospital
E-mail: info@www.ekachaihospital.com
Youtube: www.youtube.com/ekachaihospital