แพทย์หญิงภัทราวดี ปิ่นสุข
แพทย์หญิงภัทราวดี ปิ่นสุข
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง :

แพทย์ :

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ

– วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพล

– วุฒิบัตร อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.