fbpx

Speech Therapy

Home/Speech Therapy

พญ.ปราณี เมืองน้อย

ความชำนาญพิเศษ : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น เฉพาะทาง : – ครอบครัวบำบัด - จิตบำบัดในถาดทราย (sandtray [...]

พญ.ปราณี เมืองน้อย2022-02-02T09:44:41+07:00

พญ.จินิส สีห์รา

ความชำนาญพิเศษ :จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น เฉพาะทาง : – การศึกษา : – วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล [...]

พญ.จินิส สีห์รา2022-04-05T10:13:48+07:00

คุณดวงเดือน สายน้ำปราณ

ความชำนาญพิเศษ :นักจิตวิทยาคลินิก เฉพาะทาง : - การศึกษา : - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต [...]

คุณดวงเดือน สายน้ำปราณ2019-12-02T10:38:44+07:00

คุณวิภาวี สถิรังกูร

ความชำนาญพิเศษ :นักจิตวิทยาคลินิก เฉพาะทาง : – การศึกษา : - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ วท.ม.(จิตวิยาคลินิก) [...]

คุณวิภาวี สถิรังกูร2019-02-08T09:05:48+07:00

คุณอมรรัตน์ แพงอ่อน

ความชำนาญพิเศษ :นักฝึกพูด เฉพาะทาง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด) การศึกษา : – ปริญญาตรีสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย [...]

คุณอมรรัตน์ แพงอ่อน2019-12-02T10:40:03+07:00

คุณณัฐิยา ทองเศรษฐี

ความชำนาญพิเศษ : กิจกรรมบำบัด เฉพาะทาง : พัฒนาการเด็ก แพทย์ : ประจำ การศึกษา [...]

คุณณัฐิยา ทองเศรษฐี2019-12-02T10:41:20+07:00

คุณอภิวัฒน์ ลิ้มธรรมาภรณ์

ความชำนาญพิเศษ: นักกายภาพบำบัด เฉพาะทาง: เฉพาะทาง รักษาและฟื้นฟูในเด็ก การศึกษา: ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เวลาออกตรวจ: เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง [...]

คุณอภิวัฒน์ ลิ้มธรรมาภรณ์2019-12-02T16:02:30+07:00

คุณอาภาพร หทัยทิพรัตน์

ความชำนาญพิเศษ :นักกิจกรรมบำบัด เฉพาะทาง : กิจกรรมบำบัด การศึกษา : – ปริญญาตรีสาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล [...]

คุณอาภาพร หทัยทิพรัตน์2022-01-26T17:46:30+07:00

Title

Go to Top