fbpx

ให้บริการการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่

การบริการ
โรงพยาบาลเอกชัย มีศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Center: MCU) ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลพร้อมด้วยทีมงานด้านอาชีวอนามัยที่มีประสบการณ์ ที่ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ทั้งในโรงงาน สำนักงานหรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยมีลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน และยังสามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการด้านอื่นอีก เช่น การเดินสำรวจโรงงาน (Walkthrough survey) การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ความรู้ด้านการฟื้นคืนชีพ เป็นต้น

บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (HEALTH PROMOTION CENTER) เป็นบริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE สถานที่โอ่โถง สะอาด เป็นส่วนตัว บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
บริการตรวจสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  

ขั้นตอนที่ 1
การลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค๊ด เพื่อความแม่นยำ และถูกต้อง โดยให้พนักงานแสดงบัตรพนักงานต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่เข้ารับการตรวจ พนักงานจะได้รับเอกสารการตรวจ พร้อมอุปกรณ์ และพนักงานลงชื่อเข้ารับการตรวจ

 

ขั้นตอนที่ 2
ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

 

ขั้นตอนที่ 3
วัดความดันโลหิต วัดความดันโดยผู้ช่วยพยาบาล
ทำการซักประวัติสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค

 

ขั้นตอนที่ 4
เจาะเลือด ผู้เข้ารับการตรวจนำ TUBE เจาะเลือด ให้กับพยาบาลเจ้าหน้าที่จะทวนสอบชื่อให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ติด TUBE เพื่อความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5
การเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ (PHYSICAL EXAMINATION) แพทย์จะตรวจดูสภาพร่างกาย อาการแสดงต่างๆของโรคที่ปรากฏกับพนักงาน และสอบถามอาการเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค รวมถึงการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (SPIROMETRY) โดยวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าแล้วออกจากปอด ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงการเสื่อมของการทำงานของปอดก่อนที่จะมีอาการเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 7
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการวัดความสามารถในการได้ยินของพนักงาน

ขั้นตอนที่ 8
ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น เป็นการตรวจความชัดเจนในการมองเห็นระยะใกล้ ระยะไกล ภาวะตาบอดสี ความสมดุลของกล้ามเนื้อตา ความชัดลึก รวมถึงขอบเขตการมองเห็น เหมาะสำหรับพนักงานที่มีลักษณะงานใช้สายตาเพ่ง เช่น พนักงาน QC หรือพนักงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน งานเจียระไนเพชร พลอย เป็นต้น

 

ขั้นตอนที่ 9
ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ เป็นการตรวจเพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่ต้องออกแรงยกหรืองานที่ต้องใช้แรงบีบ

 

ขั้นตอนที่ 10
เอกซเรย์ปอด เป็นรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอล มีศักยภาพสูงกว่าฟิล์มธรรมดา ซึ่งมีความคมชัดสูงมากถึง 9 ล้านพิกเซล การันตีไม่มีฟิล์มเสียได้ถึง 99.99 % มีความสะดวก รวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 11
การเก็บปัสสาวะ เพื่อตรวจการทำงานของไต หรือสารเคมีต่างๆ


ขั้นตอนที่ 12
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เหมาะสำหรับพนักงานที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป


ขั้นตอนที่ 13
การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก เป็นการตรวจหาโรคกระดูกพรุน ซึ่งจะส่งผลให้กระดูกหักง่าย และหลังคดโก่งเมื่อมีอายุมากขึ้น เหมาะสำหรับพนักงานที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 14
การตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือการตรวจภายใน พนักงานสตรีที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบเป็นอันดับ 1 ในสตรี และหากพบในระยะเริ่มต้นจะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้

รายการตรวจต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ

 

1.ตรวจสมรรถภาพร่างกายทั่วไป

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT , SGPT , ALK)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN , CREATININE)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (CHOLESTEROL , TRIGLYCERIDE , HDL , LDL)
 • ตรวจหากรุ๊ปเลือด ABO
 • ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)
 • ตรวจระดับยูริค (URIC ACID)

2. ตรวจภาวะติดเชื้อในร่างกาย

 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (ANTI-HBS)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBS AG)
 • ตรวจหาการเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (ANTI-HBC)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ (ANTI-HAV)LGM
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (ANTI-HCV)
 • ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
 • ตรวจอุจจาระเพาะเชื้อ (STOOL CULTURE , STOOL EXAM)

3. ตรวจสารเคมี

 • ACETONE
 • ALCOHOL (ETHYL)
 • ALUMINIUM (AL) อลูมิเนียม
 • ARSENIC (AS) สารหนู
 • BENZENE (PHENOL)
 • CADMIUM (CD) แคดเมี่ยม
 • CHROMIUM (CR) โครเมี่ยม
 • COPPER (CU) ทองแดง
 • CYANIDES
 • HIPPURIC ACID (TOLUENE)
 • MANGANESE (MN) แมงกานีส
 • MERCURY (HG) ปรอท
 • NICKEL(NI) นิเกิล
 • SILVER (AG) เงิน
 • STYRENE (MANDELIC ACID)
 • TRICHLORO-COMPOUNDS
 • XYLENE
 • ZINC (ZN) สังกะสี

4. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง

 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (AFP)
 • ตรวจหามะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
 • ตรวจหาเซลล์มะเร็งรังไข่ (CA 125)
 • ตรวจหาเซลล์มะเร็งเต้านม (CA 153)
 • ตรวจหามะเร็งตับอ่อน, กระเพาะอาหาร (CA 199)
 • ตรวจภายในและตรวจหามะเร็งปากมดลูก (THIN PREP)
 • ตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์ (MAMMOGRAM)

5. อื่นๆ
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ (AMPHETAMINE) ตรวจการตั้งครรภ์ (PREG TEST)

ตัวอย่างบริษัทที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

    

การบริการด้านอื่นๆ

1. การฝึกอบรมปฐมพยาบาล
การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย :

 • การปฐมพยาบาลแผล / การห้ามเลือด
 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้ / น้ำร้อนลวก
 • การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
 • การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี

การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ( ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง)
ประกอบด้วย :

 • การปฐมพยาบาลแผล / การห้ามเลือด
 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้ / น้ำร้อนลวก
 • การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
 • การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
 • การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
 • มีอุปกรณ์ (หุ่น) สาธิตให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีความจำเป็น

2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัททุกแห่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่รับเข้ามามีความพร้อมในด้านร่างกาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และเป็นการป้องกันโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดการสูญเสียทั้งในเรื่องของเวลาการทำงาน ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายในแต่ละปีโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

3. CONTACT รักษาพยาบาลเป็นการทำสัญญาการเข้ารับการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัท โดยพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจะได้รับสิทธิ พิเศษ เช่น ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถชำระเป็นเงินสด หรือเรียกเก็บวางบิลกับบริษัท ในการส่งตัวเข้ารับการรักษาบริษัทจะต้องใช้แบบฟอร์มใบส่งตัวของโรงพยาบาล หรือที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น

4. การตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศในการทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไปทำงานต่างประเทศหรือการประกอบการทำวีซ่าประเทศต่างๆ ทางโรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจคนงานไปทำงานต่างประเทศ

5. ประเมินสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานหลังหยุดพักงาน ให้บริการตรวจความพร้อมในการเข้าทำงานอีกครั้งของพนักงานที่หยุดงานเนื่อง จากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือหยุดงานเนื่องจากป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการทำงาน

6. รักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากการทำงานให้บริการตรวจรักษาผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยใช้สิทธิ์กองทุนทดแทน บริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินค่ารักษาตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 07.00-17.00 น.

เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (บริหารงานลูกค้าบริษัท) โทร. 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 215, 428
คุณเจ 086-3487696
คุณนาง 090-9930781
หรือ email : mkc@ekachaihospital.com

2020-02-13T10:57:15+07:00