ส่งข้อมูลได้ที่อีเมล MKC@ekachaihospital.com

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  จำนวนคนที่ต้องการตรวจ
  วันเวลาที่ต้องการตรวจ
  ถึงวันที่
  ไฟล์แนบรายละเอียดตรวจสุขภาพ(ถ้ามี)

  ให้บริการการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่

  การบริการ

  ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่, ตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท (Mobile Check Up Center: MCU) โรงพยาบาลเอกชัย ให้บริการตรวจประจำปีนอกสถานที่ ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ทั้งในโรงงาน สำนักงาน หรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด โดยให้บริการลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และตรวจสุขภาพนอกสถานที่ได้ทั่วประเทศ รับรองผลตรวจสุขภาพเล่มรวมสำหรับบริษัทโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านอื่น ๆ อีก เช่น การเดินสำรวจโรงงาน (Walkthrough survey) การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการให้ความรู้ด้านการฟื้นคืนชีพ (CPR) ความรู้เกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน เป็นต้น

  ตัวอย่างบริษัทที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท

  บริการตรวจสุขภาพประจำปีภายในโรงพยาบาล

  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (HEALTH PROMOTION CENTER) เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสุขภาพ แบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE สถานที่ สะอาด เป็นส่วนตัว บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ด้วยบุคลากร ทีมแพทย์ และพยาบาลที่มากประสบการณ์

  บริการตรวจสุขภาพภายนอกโรงพยาบาล, ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่, ตรวจสุขภาพนอกสถานที่

  ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียน
  ลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใช้บาร์โค้ด เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้แบบ Real-Time ด้วย Program ที่ทันสมัย ให้พนักงานแสดงบัตรพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่เข้ารับการตรวจ และลงชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  ขั้นตอนที่ 2: รับเอกสารและอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ
  พนักงานลงชื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ จะได้รับเอกสารตามรายการตรวจ พร้อมอุปกรณ์ตรวจสุขภาพตามโปรแกรมตรวจของพนักงาน

  ขั้นตอนที่ 3: ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง
  ชั่งน้ำหนัก – วัดส่วนสูง เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

  ขั้นตอนที่ 4: วัดความดันโลหิต
  วัดความดันโลหิตทุกครั้งก่อนพบแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลจะทวนสอบชื่อ และทำการซักประวัติสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรค

  ขั้นตอนที่ 5: เจาะเลือด
  ผู้เข้ารับการตรวจนำ TUBE เจาะเลือดให้กับพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาลจะทวนสอบชื่อให้ตรงกับสติ๊กเกอร์ที่ติดบน TUBE เพื่อยืนยันความถูกต้อง

  ขั้นตอนที่ 6: การเก็บปัสสาวะ
  การเก็บปัสสาวะ เพื่อตรวจการทำงานของไต หรือสารเคมีต่างๆ

  ขั้นตอนที่ 7: การเก็บอุจจาระ
  การเก็บอุจจาระ เพื่อตรวจหากรดนิวคลิอิก (Nucleic acid) ของเชื้อแบคทีเรีย มัยโคแบคทีเรีย (Mycobacterium) รา และตรวจหาสารพิษของแบคทีเรีย

  ขั้นตอนที่ 8: พบแพทย์ (Physical Examination)
  การเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ (PHYSICAL EXAMINATION) แพทย์จะตรวจดูสภาพร่างกาย อาการแสดงต่างๆของโรคที่ปรากฏกับพนักงาน และสอบถามอาการเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค รวมถึงการปรึกษาปัญหาสุขภาพ

  ขั้นตอนที่ 9: เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray Digital)
  เอกซเรย์ทรวงอก หรือเอกซเรย์ปอด โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิตอล มีศักยภาพสูงกว่าฟิล์มธรรมดา ซึ่งมีความคมชัดสูงมากถึง 9 ล้านพิกเซล การันตีไม่มีฟิล์มเสียได้ถึง 99.99 % มีความสะดวก รวดเร็ว

  ขั้นตอนที่ 10: ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
  ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน เป็นการวัดความสามารถในการได้ยินของพนักงาน

  ขั้นตอนที่ 11: ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
  ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น เป็นการตรวจความชัดเจนในการมองเห็นระยะใกล้ ระยะไกล ภาวะตาบอดสี ความสมดุลของกล้ามเนื้อตา ความชัดลึก รวมถึงขอบเขตการมองเห็น เหมาะสำหรับพนักงานที่มีลักษณะงานใช้สายตาเพ่ง เช่น พนักงาน QC หรือพนักงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน งานเจียระไนเพชร พลอย เป็นต้น

  ขั้นตอนที่ 12: ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spirometry)
  ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (Spirometry) โดยวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าแล้วออกจากปอด ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงการเสื่อมของการทำงานของปอดก่อนที่จะมีอาการเกิดขึ้น

  ขั้นตอนที่ 13: ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เหมาะสำหรับพนักงานที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

  ขั้นตอนที่ 14: ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
  ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อ เป็นการตรวจเพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานที่ต้องออกแรงยก หรืองานที่ต้องใช้แรงบีบ

  การบริการด้านอื่นๆ

  1.การฝึกอบรมปฐมพยาบาล

  การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ระยะเวลาฝึกอบรม 3 ชั่วโมง)
  ประกอบด้วย :

  • การปฐมพยาบาลแผล / การห้ามเลือด
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้ / น้ำร้อนลวก
  • การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
  • การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี

  การฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง)
  ประกอบด้วย :

  • การปฐมพยาบาลแผล / การห้ามเลือด
  • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้ / น้ำร้อนลวก
  • การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก
  • การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
  • การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
  • มีอุปกรณ์ (หุ่น) สาธิตให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรืออุปกรณ์อื่นๆที่มีความจำเป็น

  2.การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน

  การตรวจสุขภาพก่อนเข้างานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัททุกแห่ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่รับเข้ามามีความพร้อมในด้านร่างกาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และเป็นการป้องกันโรคที่สามารถกระจายสู่ผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดการสูญเสียทั้งในเรื่องของเวลาการทำงาน ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายในแต่ละปีโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

  3.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโดยพยาบาลวิชาชีพ

  เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยให้บริการถึงบริษัทของท่าน มีบริการแพทย์ ดูแลขณะฉีดวัคซีน มีบริการรถพยาบาล Standby ถ้าหากทางบริษัทต้องการ

  4.คู่สัญญารักษาพยาบาลเป็นการทำสัญญาการเข้ารับการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัท

  โดยพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจะได้รับสิทธิ พิเศษ เช่น ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถชำระเป็นเงินสด หรือเรียกเก็บวางบิลกับบริษัท ในการส่งตัวเข้ารับการรักษาบริษัทจะต้องใช้แบบฟอร์มใบส่งตัวของโรงพยาบาล หรือที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น

  5.การตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศ

  ในการทำงานประกอบธุรกิจ หรือเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไปทำงานต่างประเทศหรือการประกอบการทำวีซ่าประเทศต่างๆ ทางโรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจคนงานไปทำงานต่างประเทศ

  6.ประเมินสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานหลังหยุดพักงาน

  ให้บริการตรวจความพร้อมในการเข้าทำงานอีกครั้งของพนักงานที่หยุดงานเนื่อง จากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือหยุดงานเนื่องจากป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการทำงาน

  7.รักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากการทำงาน

  ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยใช้สิทธิ์กองทุนทดแทน บริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินค่ารักษาตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 07.00-17.00 น.

  8.ตรวจต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว

  ตรวจต่อใบอนุญาตสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

  9.การเดินสำรวจโรงงาน (Walkthrough Survey)

  การเดินสำรวจโรงงานทางอาชีวอนามัย เป็นการเดินสำรวจเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลมาใช้ในการดูแลสุขภาพคนทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การเดินสำรวจนั้น เกิดประโยชน์กับฝ่ายนายจ้าง และตัวคนทำงาน การเดินสำรวจโรงงานนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่แพทย์อาชีวเวชศาสตร์จะใช้ในการเก็บข้อมูลการสัมผัสสิ่งคุกคามของคนทำงานภายในโรงงานนั้น เนื่องจากแพทย์ได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์การทำงานจริง ซึ่งจะทำให้เข้าใจเหตุการณ์ได้มากกว่าทราบข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนทำงานหรือนายจ้าง

  เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (บริหารงานลูกค้าบริษัท)

  โทร. 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 9649 ถึง 9651

  คุณเจ: 086-3487696

  คุณนาง: 090-9930781

  คุณแพน: 084-3393702

  หรือ email : mkc@ekachaihospital.com