fbpx

Ears, Nose & Throat

Home/Posts/Ears, Nose & Throat

นพ.พันธุ์ศักดิ์ เหลืองจิตวัฒนา

2020-08-28T08:56:49+07:00

ความชำนาญพิเศษ : โสต – ศอ – นาสิก เฉพาะทาง : – แพทย์ : ประจำ การศึกษา : – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี – วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 09.00 - 16.00 น. (วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 09.00 - 19.00 น.) วันพุธ 09.00 - 18.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, [...]

นพ.พันธุ์ศักดิ์ เหลืองจิตวัฒนา2020-08-28T08:56:49+07:00

นพ.พยุงศักดิ์ ศักดาภิพาณิชย์

2020-08-28T09:30:54+07:00

ความชำนาญพิเศษ : โสต - ศอ - นาสิก เฉพาะทาง : - แพทย์ : ที่ปรึกษา การศึกษา : -   แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -   วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เวลาออกตรวจ : วันเสาร์  14.00 – 17.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

นพ.พยุงศักดิ์ ศักดาภิพาณิชย์2020-08-28T09:30:54+07:00

พญ.อัญชลี ชุ่มแจ่ม

2020-08-28T16:26:05+07:00

ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก เฉพาะทาง : - แพทย์ : ที่ปรึกษา การศึกษา : -  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล -  วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก เวลาออกตรวจ : วันเสาร์  09.00 – 12.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

พญ.อัญชลี ชุ่มแจ่ม2020-08-28T16:26:05+07:00

พญ.ธนสรัญ วัชราดิลกกุล

2020-09-16T09:46:43+07:00

ความชำนาญพิเศษ :โสต ศอ นาสิก เฉพาะทาง : – แพทย์ : ประจำ การศึกษา : – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล – จักษุวิทยา/คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ 09.00 - 12.00 น. หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์จักษุ ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277

พญ.ธนสรัญ วัชราดิลกกุล2020-09-16T09:46:43+07:00