fbpx

ภาวะตาเข (Strabismus)

ภาวะตาเข (Strabismus)

ภาวะตาเข (Strabismus)

ภาวะตาเขคือ สภาวะที่ลูกตาทั้งสองข้างทำงานไม่สอดประสานกัน ส่งผลให้ตาทั้งสองไม่ได้จ้องมองวัตถุเดียวกันในเวลาที่พร้อมกัน โดยผู้ป่วยจะใช้ตาข้างที่ปกติเพียงข้างเดียวในการจ้องมองวัตถุ และตาข้างที่เขจะไม่ถูกใช้งานหรือจ้องมองวัตถุอื่นแทน

ตาเขสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

 1. ตาเขเข้าใน คือภาวะที่ตาดำของผู้ป่วยเขเข้าหาจมูกของตนเอง (รูปที่ 2)
 2. ตาเขออกนอก คือภาวะที่ตาดำของผู้ป่วยเขออกจากจมูกของตนเอง (รูปที่ 3)
 3. ตาเขขึ้นบนหรือลงล่าง คือภาวะที่ตาดำของผู้ป่วยเขขึ้นบนหรือลงล่าง (รูปที่ 4 และ 5)

ภาวะตาเข เป็นภาวะที่สามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ มีสาเหตุได้หลากหลายเช่น จากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โรคทางระบบประสาทและสมอง โรคตาไทรอยด์ โรคความผิดปกติของตัวกล้ามเนื้อตาที่ควบคุมการกลอกตา ภาวะค่าสายตาผิดปกติ หรืออาจเกิดขึ้นเองโดยไม่มีสาเหตุ

ผลเสียของภาวะตาเขในเด็ก

 • เกิดภาวะตาขี้เกียจจากภาวะตาเข
 • สูญเสียการมองเห็นภาพสามมิติ
 • มีอาการล้าตา
 • อาจมีอาการคอเอียงหรือหันศีรษะ และส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ
 • อาจมีปัญหาในการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนและอาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการทางสังคมในช่วงวัยเด็กได้

ผลเสียของภาวะตาเขในผู้ใหญ่

 • มองเห็นภาพซ้อนเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
 • มีอาการล้าตา
 • มีอาการเอียงศีรษะ ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพของผู้ป่วย

การรักษาภาวะตาเขสามารถรักษาได้หลากหลายวิธี ได้แก่

 1. การสวมแว่น
 2. การรับประทานยา
 3. การฝึกฝนกล้ามเนื้อตา
 4. การฉีดโบท็อกซ์
 5. การผ่าตัดแก้ไขกล้ามเนื้อตา

โดยจักษุแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับชนิดของตาเขแต่ละรูปแบบให้ผู้ป่วย ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผ่าตัดรักษาตาเขในเด็ก ขึ้นกับช่วงอายุ ชนิดและรูปแบบของตาเข โดยทั่วไป ตาเขที่เกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุน้อย จะส่งผลเสียกับพัฒนาการการมองเห็นของเด็กมาก โดยจักษุแพทย์จะเป็นผู้วางแผนการรักษาและเลือกช่วงเวลาในการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย และหลังจากผ่าตัดกล้ามเนื้อตาแล้ว มักต้องอาศัยการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาผลกระทบของตาเขที่มีต่อพัฒนาการมองเห็นของเด็กต่อไป

ผลดีจากการรักษาตาเข

 1. ผู้ป่วยสามารถใช้ตาทั้งสองข้างทำงานสอดประสานกัน ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นภาพสามมิติ และกำจัดอาการภาพซ้อน
 2. ลดอาการเอียงศีรษะหรือการหันหน้าของผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากตาเข
 3. แก้ไขภาวะตาขี้เกียจที่มีสาเหตุมาจากภาวะตาเข
 4. ลดอาการล้าตา
 5. ทำให้ผู้ป่วยมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
 6. ส่งเสริมให้เด็กสามารถมีพัฒนาการทางสังคมที่สมวัย
 7. จำกัดอุปสรรคในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตา หู คอ จมูก

นายแพทย์ปัญชรัช ปรีชาหาญ จักษุแพทย์ ความชำนาญพิเศษ :  จักษุวิทยาเด็ก และตาเข

โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 277

2023-09-07T16:11:21+07:00

Title

Go to Top